Veel gestelde vragen over energie en overstappen.

Wanneer kan ik overstappen op een andere energieleverancier?: In principe kunt u op ieder moment wisselen van energieleverancier. Wanneer u wilt overstappen voordat uw contract is afgelopen, betaalt u een opzegvergoeding. Indien u een contract voor onbepaalde tijd heeft, kunt u direct wisselen van energieleverancier. Uw oude energieleverancier zegt dan uw oude contract automatisch op. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Hoe lang duurt een overstap?: Een overstap naar een andere energieleverancier duurt ongeveer tussen de 3 tot 5 weken. U stapt over op het moment dat het contract bij uw oude leverancier is afgelopen. De overstapperiode kan langer duren, doordat de nieuwe energieleverancier nog wacht totdat het oude contract is afgelopen. De maximale periode dat een nieuwe leverancier wacht, wordt het kijkvenster genoemd.

Wat kost het overstappen?: Het maken van een overstap naar een andere energieleverancier is gratis. De administratieve kosten van de overstap worden vergoed door de nieuwe energieleverancier. Als u een overstap maakt en u nog een lopend contract heeft, kunnen er kosten voor het opzeggen in rekening worden gebracht.

Moet ik mijn oude energiecontract opzeggen?: U hoeft uw oude energiecontract niet op te zeggen. In de meeste gevallen zegt de nieuwe energieleverancier het contract bij de oude leverancier op.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben met mijn nieuwe energieleverancier?: In principe kunt u alleen overstappen als uw contractduur verlopen is. Er bestaat wel een mogelijkheid om het contract voortijdig af te kopen. U dient dan een opzegvergoeding te betalen aan de energieleverancier.

Kan ik overstappen als ik ben afgesloten? : Het afsluiten gebeurt door de netwerkbeheerder van gas of stroom. Neem contact op met de netwerkbeheerder om na te gaan wat de mogelijkheden zijn wanneer je bent afgesloten. Wilt u weten wie uw netwerkbeheerder is? Kijk dan op www.eancodeboek.nl.

Kan ik overstappen met stadsverwarming?: Momenteel is het nog niet mogelijk om van leverancier over te stappen als u stadsverwarming heeft. De reden hiervan is dat deze markt (nog) niet geliberaliseerd is. De energiemarkt is dit wel. Daarnaast bestaat er nog geen landelijk netwerk voor het leveren van warmte, zoals bij gas en elektra wel het geval is. Dit maakt concurrentie op de warmtemarkt vooralsnog niet mogelijk.

Moet ik stroom en gas bij dezelfde leverancier afnemen?: U heeft de mogelijkheid om stroom en gas van verschillende leveranciers af te nemen. Dit is aan te geven door bij het maken van de vergelijking bij de optie “product” stroom, gas of beide te selecteren.

Waarom een enkele of een dubbele meter?: Met een dubbele energiemeter profiteert u van de verschillende piek- en daltarieven. U betaalt in het daltarief (‘s avonds en ‘s nachts) minder voor de elektriciteit dan in het piektarief (overdag). Heeft u geen dubbele, maar een enkele meter? Dan betaalt u ongeveer het gemiddelde van het piek- en daltarief. Wanneer u de meeste energie overdag gebruikt, bent u dus goedkoper uit met een enkele meter.

Hoe is mijn energierekening opgebouwd?: Op de energierekening vindt u wat u betaalt voor het gas en de elektra die u verbruikt en wat u verschuldigd bent aan de energieleverancier en netbeheerder, die de energie leveren.

De gasrekening bestaat voor zo’n 45% bestaat uit leveringskosten, 15% uit transportkosten en zo’n 40% aan meterhuur, heffingen en belastingen. De elektriciteitsrekening bestaat voor zo’n 30% bestaat uit leveringskosten, 30% uit transportkosten en zo’n 40% aan meterhuur, heffingen en belastingen.

Voor zowel gas als elektriciteit geldt dat alle kosten – behalve de leveringskosten – zijn vastgesteld door de overheid. Op de leveringskosten kunt u besparen, doordat energieleveranciers concurreren door verschillende tarieven aanbieden.

Een energieleverancier heeft mij klant gemaakt zonder toestemming. Wat nu?: Indien een energieleverancier u klant maakt zonder uw toestemming kunt u het beste een aangetekende brief versturen. Hierin geeft u aan geen toestemming te hebben gegeven en eist u dat de omzetting onmiddellijk ongedaan gemaakt wordt. Daarnaast stelt u uw eigen energieleverancier op de hoogte en meldt u dat u geen overstapopdracht heeft gegeven.Contactgegevens van de verschillende leveranciers zijn terug te vinden op onze website.

Wat kost het installeren van een enkele of een dubbele meter?: Om een dubbele of enkele meter te laten installeren, worden eenmalig kosten in rekening gebracht. Daarnaast kan er een kleine verandering in de meterhuur plaatsvinden. Neem voor exacte gegevens over de installatie van een enkele of dubbele meter contact op met uw energieleverancier.

Kan ik nog afzien van een toegezegd telefonisch aanbod?: U heeft 7 dagen de tijd om na een telefonische overeenkomst een aangetekende brief te sturen, waarin u aangeeft dat u ervan afziet. Dit aantal dagen is de wettelijke bedenktijd en komt voort uit de wet Koop op Afstand. Ook wanneer u van mening bent dat u niet van onvolledige informatie door de energieleverancier voorzien bent, kunt u zich beroepen op deze.

Wat kan ik doen als ik schade heb geleden door mijn energieleverancier?: Als u denkt schade te hebben geleden door uw energieleverancier, kunt u dit voorleggen bij de klantenservice van uw energieleverancier. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een civielrechtelijke procedure starten of het geval voorleggen aan De Geschillencommissie.

Kan ik overstappen voordat mijn energiecontract afloopt?: Als u het contract met uw huidige energieleverancier vroegtijdig wilt verbreken, om bijvoorbeeld over te stappen op een andere energieleverancier, kan er een opzegvergoeding(boete) opgelegd worden wegens contractbreuk. De maximum bedragen van de boete bij het contract verbreken zijn per product (gas of elektriciteit) als volgt vastgesteld.

€ 25 per product wanneer het contract stilzwijgend is verlengd
€ 50 per product voor een contract met een resterende looptijd van minder dan 1,5 jaar
€ 75 per product voor een contract met een resterende looptijd van tussen de 1,5 en 2 jaar
€ 100 per product voor een contract met een resterende looptijd van tussen de 2 en 2,5 jaar
€ 125 per product met resterende looptijd van meer dan 2,5 jaar

Voorwaarde hiervoor is bovendien dat dit recht op een vergoeding in de overeenkomst is opgenomen (dus: óf in de overeenkomst zelf, óf in de algemene voorwaarden). Sommige leveranciers zijn bereid de opzegvergoeding voor u te betalen, zoals Nuon en Oxxio.

Hoe kan ik deurverkoop (colportage) terugdraaien?: Deurverkoop of colportage is apart in de wet geregeld, omdat u als koper op een onverwacht moment in privésfeer voor een koopbeslissing wordt geplaatst; extra bescherming is hier wenselijk. Er is sprake van colportage wanneer de verkoper het initiatief neemt om u te bezoeken voor een verkoop. Dit kan bij u thuis zijn, op uw werk of op een speciaal georganiseerde bijeenkomst. Ook als een verkoper zich door u via een advertentie laat uitnodigen, is er sprake van colportage. Bij colportage kan het gaan om de verkoop van producten, maar ook om het afsluiten van diensten, bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift of een beveiligingsdienst.

Er is geen sprake van colportage als u een winkel belt om een nieuwe koelkast te bezorgen (u neemt dan zelf het initiatief), of bij de maandelijkse rekening van de melkboer die aan huis komt (de verkoop van levensmiddelen en bloemen is uitgezonderd), of als u op straat wordt aangesproken voor een nieuw telefoonabonnement (dit is niet in de privésfeer). Als u telefonisch wordt benaderd voor een aankoop is dat geen colportage, maar een zogenaamde koop op afstand.

Bij een aankoopbedrag van hoger dan € 34, hebt u een wettelijke bedenktijd van acht dagen. Daarbinnen kunt u de koop zonder opgaaf van reden ongedaan maken. Die acht dagen gaan in op het moment dat de colporteur de koop heeft ingeschreven bij Kamer van Koophandel. Doet hij dit niet, dan is de koop wettelijk ongeldig.

Kan ik door overstappen zonder gas of stroom komen te zitten?: Nee, de wisseling is slechts administratief. Uw gas- en elektriciteitslevering gaan gewoon door. U komt dus niet tijdelijk zonder gas of stroom te zitten.

Moet ik mijn meterstanden opnemen als ik overstap?: Je oude energieleverancier geeft je meterstand door aan de nieuwe. Om te kunnen controleren of dit juist gebeurt, is het aan te raden om de meterstand zelf ook op te nemen.

Moet er iets aan mijn meter veranderen als ik overstap?: Wanneer u overstapt naar een andere energieleverancier hoeft er niets aan uw meter te veranderen. De nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde meter.

Moet er iets gebeuren aan mijn aansluiting en leiding als ik overstap?: Nee, aan uw aansluiting en leidingen hoeft niets te gebeuren. De nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde aansluitingen en leidingen als uw huidige energieleverancier.

Krijg ik automatisch een voorschotnota van de nieuwe leverancier?: Ja, de nieuwe energieleverancier ontvangt van de netbeheerder de nodige informatie om een nieuw voorschot te bepalen. Zo ontvangt de leverancier het standaard jaargebruik. Dit is het verbruik dat berekend is voor een heel jaar op basis van de meest recente meterinformatie.

Wat als ik ga verhuizen en net van energieleverancier ben veranderd?: U dient uw energieleverancier van te voren in te lichten op welke datum u gaat verhuizen. Sinds de liberalisering van de energiemarkt zijn energieleveranciers actief door het hele land en in bijna alle gevallen kan uw energieleverancier gewoon meeverhuizen. De leverancier zal de netbeheerder hierover informeren.

Bij uw verhuizing dient u met de nieuwe en oude bewoner van het oude en het nieuwe pand de meterstand op te nemen of overeen te komen. Hierin kan de woningbouwvereniging of de makelaar een rol spelen. Deze stand moet na de verhuizing worden doorgegeven aan uw energieleverancier.

Worden mijn meterstanden gecontroleerd?: Vanaf 1 augustus 2013 is uw energieleverancier verplicht om de meterstanden op te nemen, te controleren en vast te stellen. Opnemen betekent niet letterlijk dat de leverancier bij u aan de deur komt. De energieleverancier verzoekt u meestal om zelf de meterstanden door te geven. Iedere 3 jaar controleert uw netbeheerder of de meter technisch in orde is.

Blijven netwerkkosten vast over dezelfde periode als de tarieven?: De netwerkkosten worden elk jaar opnieuw door de ACM vastgesteld. Het maakt niet uit welk energiecontract of welke energieleverancier u kiest, omdat u dezelfde aansluiting op het gas- en elekticiteitsnet behoudt. Ook houdt u dezelfde netwerkbeheerder. Deze is wettelijk vastgesteld. Een switch van energieleverancier heeft geen invloed op de netwerkkosten. U kunt alleen besparen op de leveringstarieven van energieleveranciers.

Wat gebeurt er als mijn eindafrekening te hoog of te laag is?: Uw energieleverancier stuurt u ieder jaar een eindafrekening. Daarop kunt u lezen wat uw werkelijke verbruik is, wat het geschatte verbruik was en het (eventuele) verschil daartussen. Mogelijk zult u bij moeten betalen, of krijgt u in een gunstig geval geld terug. De laatste eindafrekening valt samen met de einddatum van uw contract.

Wat moet ik doen als de meterstanden op mijn afrekening niet kloppen?: In het aanvraagformulier van de meeste energieleveranciers wordt gevraagd uw meterstanden en verbruik aan te geven. Als u uw meterstanden hebt doorgegeven aan uw nieuwe energieleverancier, wordt uw voorschot hierop gebaseerd. Het maakt niet uit of u dat telefonisch, schriftelijk of via internet heeft gedaan. Als u geen meterstanden hebt doorgegeven, wordt het verbruik geschat op basis van het historisch verbruik van u en van het betreffende pand.

Als uw energie-afrekening anders uitpakt dan verwacht, controleer dan eerst het volgende:

Hebt u nieuwe apparaten in huis die een hoger of lager verbruik kunnen genereren? Is uw gezinssamenstelling gewijzigd? Hebt u wel eens alles uitgeschakeld? Dus de stand-by standen? Blijft de meter dan nog lopen? Staan er meeliftposten op uw rekening (zoals rioolrecht en kabelabonnementen)? Zijn die meeliftposten wellicht hoger geworden? Is de verbruiksperiode op de jaarrekening misschien langer dan voorgaande jaren? Hebt u al eens een vergelijking gemaakt met buren die een soortgelijke (gezins-)samenstelling hebben?

Indien het bovenstaande geen antwoord biedt op uw vragen, kunt u met het energiebedrijf afspreken de meter te laten nakijken. Houdt u er rekening mee dat dit geen goedkoop onderzoek is!

Wat is het verschil tussen een netwerkbeheerder en een energieleverancier?: Een netbeheerder is een vennootschap die op grond van de wet is aangewezen voor het netwerkbeheer. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. U heeft geen keuze voor een netbeheerder. Wel heeft u de keuze voor een energieleverancier.

De energieleverancier koopt energie in bij producenten of tussenhandelaren of hij produceert zelf. De energieleverancier biedt elektriciteit aan de klanten aan over het netwerk van de beheerder. De energieleverancier dient over een vergunning te beschikken.

Het verschil tussen transport- en leveringskosten?: In de vrije energiemarkt wordt een onderscheid gemaakt tussen het transport en de levering van energie. De transportkosten van energie zijn de kosten voor het gebruik van het netwerk waardoor gas en stroom uw huis binnenkomen. Deze worden uiteindelijk betaald aan de netwerkbeheerders van gas en stroom. De leveringskosten zijn de kosten van de energielevering van de leverancier. Dit zijn de kosten waarop bespaart kan worden. Ongeveer 30% van de energierekening bestaat uit transportkosten. Even groot is het percentage aan leveringskosten.

De reden dat er een splitsing aangebracht is tussen levering en transport, is dat er concurrentie tussen energieleveranciers kan plaatsvinden. Hierdoor wordt voorkomen dat een energiebedrijf dat zowel stroom als gas aanbiedt, er belang bij heeft om andere energieleveranciers te weren van zijn netwerk.

Krijg ik nog energie als mijn energieleverancier failliet gaat?: Ja, een noodenergieleverancier neemt het (tijdelijk) over wanneer uw eigen energieleverancier failliet gaat. Het is wettelijk vastgesteld dat energieleveranciers als vangnet een noodleverancier achter de hand moeten hebben, als er iets misgaat. Vanuit deze positie is de keuze aan u om met de noodenergieleverancier verder te gaan, of om op zoek te gaan naar een andere leverancier.

Wat kan ik doen als ik een geschil heb met een energieleverancier?: Een voorwaarde om een vergunning te kunnen krijgen is dat de energieleverancier een goede regeling moet hebben om klachten af te handelen. Een energieleverancier kan zelf een goede regeling opstellen en deze laten goedkeuren door de toezichthouder of aansluiting zoeken bij een bestaande geschillencommissie.

Voor huishoudens en zakelijke afnemers houdt dit in dat klachten in vrijwel alle gevallen kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Energie en Water van de Geschillencommissies in Den Haag. Een uitspraak van de Geschillencommissie is overigens bindend. Consumenten met een klacht betalen een klein bedrag, om tot de procedure te worden toegelaten. Wanneer de consument in het gelijk wordt gesteld ontvangt hij dit bedrag terug. Veruit de meeste energieleveranciers hebben gekozen voor aansluiting bij een bestaande geschillencommissie. U kunt ook kiezen voor een juridische procedure bij een rechtbank.

Het verschil tussen een groot- en een kleinverbruiker van energie?: Elektriciteit en gas wordt in verschillende grote afgenomen. Van gigafabrieken tot eenpersoonshuishoudens. Vanwege dit verschil is een fabriek vaak aangesloten op een hoger spanningsnet dan een huishouden. Energieverbruikers worden in categorieën ingedeeld en voor elke categorie worden regels vastgelegd die daar het beste bij passen.

Een bekende categorie-indeling is die van klein– en grootverbruikers. De categorie kleinverbruikers kan vervolgens weer verder uitgesplitst worden in particuliere en zakelijke klanten. Hetzelfde geldt voor grootverbruikers van gas of stroom.

Wie houdt er toezicht op de energieleveranciers?: De zorg van de overheid voor een goed functionerende markt gaat verder dan het opstellen van goede wet- en regelgeving. Om snel te kunnen optreden als er iets fout dreigt te gaan heeft de Minister van Economische Zaken een aantal bevoegdheden gekregen om in te grijpen. Daarnaast wordt er dagelijks toezicht gehouden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM heeft tal van juristen en energiespecialisten in dienst die de Minister kunnen adviseren, maar die ook transporttarieven vaststellen en vele besluiten nemen over de dagelijkse gang van zaken. Als energieleveranciers of transportbedrijven zich niet aan de regels houden, kan de ACM in sommige gevallen sancties opleggen.

Is er een rechtsbescherming voor kleinverbruikers in Nederland?: Voor levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers hebben energieleveranciers in Nederland een vergunning nodig. De kleinverbruikers worden daarmee meer beschermd dan de grootverbruikers. Deze eerste categorie energieverbruikers kan weer uitgesplitst worden in particuliere en zakelijke klanten.

Particulieren, ook wel de consumenten genoemd, beschikken standaard over consumentenrechtsbescherming.Energieleveranciers zijn verplicht om in hun algemene voorwaarden openheid van zaken te geven. Daarnaast is een contract pas rechtsgeldig, nádat de consument de voorwaarden heeft ingezien.

Welke rechten heb ik als energieconsument?: Als energieconsument heb je meerdere rechten, zoals het recht op een redelijke behandeling van je energieleverancier en een goede klachtenregeling. De overheid beschermt deze zogenoemde consumentenrechten. Welke rechten je precies hebt, lees je in de algemene voorwaarden van je energieleverancier.

Herroepingsrecht / Afkoelingperiode: U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@media98.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Modelformulier herroepingsrecht: Hier kunt u het formulier herroepingsrecht downloaden. Het modelformulier kunt u invullen en vervolgens naar ons mailen of per post verzenden. Bij ontvangst zullen wij dit z.s.m. in behandeling nemen.

Staat uw vraag er niet tussen?: Stuur dan een mailtje naar info[at]energietarieven-vergelijken.com en wij zullen trachten uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

De voordelen van Energietarieven Vergelijken

  • Gratis onafhankelijk advies
  • Besparen tot wel 500,- per jaar
  • Gerenommeerde energieaanbieders
  • 100% betrouwbaar
  • Snel vergelijken en overstappen

Ik wil nu naar de energievergelijker


zoomIn